Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia)

        10 Escuela Teologia Filosofia y Humanidades
        1007 Teologia

            1007001 Liturgia Fundamental
            1007002 Pentateuco
            1007003 Misionologia
            1007004 Historia de la Iglesia Antigua
            1007005 Profetas
            1007006 Pablo
            1007007 Antropologia Teologica
            1007008 Teologia Espiritual